Číselné výrazy


= výrazy, v nichž se vyskytují pouze čísla a početní operace mezi nimi.

Hodnotu číselného výrazu určíme, provedeme-li všechny početní výkony, které obsahuje tento výraz .

Pořadí operací ve výrazech je určeno závorkami a pravidly přednosti:

  • násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním

  • umocňování a odmocňování má přednost před násobením a dělením

Kladná a záporná čísla sčítáme:

- a - b = - ( a + b)               (a - b) = - ( b - a)

a + ( + b ) = a + b                a - ( + b) = a - b

a - ( - b ) = a + b                 a + ( - b) = a – b

Kladná a záporná čísla násobíme podle znaménkových pravidel (souhlasná znaménka dají , nesouhlasná znaménka dají :

. =             : =

. =               : =

. =          : =

. =          : =

Pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami:


Zlomky:

Sčítání a odčítání zlomků

  • se stejnými jmenovateli- sečteme čitatele, jmenovatel zůstává

  • s různými jmenovateli provedeme tak, že zlomky nejdřív převedeme na zlomky se společným jmenovatelem (=společný násobek jmenovatelů) a potom sečteme

Násobení a dělení zlomků: Dělit zlomkem znamená násobit převráceným zlomkem .

Složené zlomky:


Comments